Sabtu, 2 Julai 2011

SALASILAH KELUARGA

                                 Raja Bugis-----------------------------Raja Mengkasar
                  Kund Negiri Luwuk Mengkasa    v            Siti Melangkik
                               (Sulawesi Indonesia)        v
                                                                          v
                                                                         v
                                                 Datuk Palingkik Paduka Guru
                                                                         v
                                                                         v
                                                                         v
                                                       Paduka Saweri Gading
                                                                         v
                                                                         v
                                                                         v
                                                                 Laga  Ligo
                                                 (Ahli Pelayaran Lang Lang Buana)
                                                                         v
                                                                         v
                                                                         v
                                                              La Maddu Silat
                                                               (Mulai Islam)
                                                                         v
                                                                         v
                                                                         v
                                                        La Tandri Borong Opu
                                                                  Daeng Rilakka
                                                                           v
                                                                           v
                                                                           v
                                                                   Daeng Celak
                                                                           v
                                                                           v
                                                                           v
                                                                    Yusof Pok
                                                                           v
                                                                           v
                                                                           v
                                                                     Mahmud
                                                                           v
                                                                           v
                 Awang------------------------------- v --------------------------------------Latim
                  v                                                                                         v
                  v                                                                                         v
              Taha                                                                                   Endin                         
                  v                                                                                         v
                  v                                                                                         v
              Endut                                                                               Salleh--Kembar Buaya
                                                                                                             v
                                                                                                             v
                                                                                                      Bahari----Md Said
                                                                                                             v                   v
                                                                                                             v                   v
                                                                                                  Abdullah         Abd. Hadi
                                                                                                             v
                                                                                                             v
                                                                                                       Azman
                                                                                                             v                                                                                                               v
                                                                                                      Zaqwan
                                                               ENDUT
                                                                    v
                                                                    v
(1) A. Bakar-----------(2) Mohd -------------(3) AHMAD ---------(4) Misah -----------(5) Halimah
                                                                   v
                                                                   v
                                                                   v
Alias -- Harun-- Md Zan-- Md Jelas-- Abd Karim-- Sabri-- Melan-- Awang--Ramli--Yati
                                                                              ALIAS 
                                                                                   v
                                                                                   v
Mohd Salleh------------------Norlilah-----------------------Mohd Jamil--------------Mohd Khir Johari
        v                                     v                                     v                                           v
        v                                     v                                     v                                           v
        v                                     v                                     v                                           v
(1) Mohd Danish Sufi                                      (1) Nur Rufaidah 
(2) Damia Sorfina
(3) Mohd Hadif Syafi

                                                                                                                           
                                                                             
                                    

Tiada ulasan: